Færgen Møn

Generalforsamling 2014

Foreningen Færgen MØN´s Venner

P5200059www.faergenmoen.dk

 

Nyhedsbrev maj 2014 samt referat af 12. ordinære generalforsamling.

Kære sponsorer og medlemmer.

Vi holdt en årlige generalforsamling lørdag den 24 maj på færgen, hvor vi kunne nyde det pragtfulde vejr samt det nyrenoverede dæk. Efter generalforsamlingen bød vi på en forfriskning, og der var god tid til en snak efterfølgende.

Referat af 12.ordinære generalforsamling med følgende dagsorden.

Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter.

Eventuelt

Ad: 1. Formanden Karsten Sørensen bød forsamlingen velkommen, og foreslog Carl Ove Zachariassen som dirigent og Jørgen Grønborg som referent. Begge blev valgt, og dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet gennem indbetalingskortene og på færgen MØN´s hjemmeside

Ad:2. Formanden Karsten Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som refereres nedenfor:

Velkommen til denne 12 generalforsamling i Foreningen Færgen MØN´s Venner. Siden generalforsamlingen 25. maj sidste år, har vi haft rigtigt travlt, den travleste periode i vor rederihistorie.

Først måtte vi knokle for at få færgen klar til sejlads, da renoveringen af fenderlisten, grundet vejret, blev forsinket, men takket være at vi selv måtte udføre udrustningssynet, ud fra en af Søfartsstyrelsen udleveret checkliste, klarede vi det tidsnok til sommerens sejladser.

Belært af sejladserne i 2012, valgte vi også i 2013 kun at sejle cykelsti lørdage og søndage, samt temature mandage fra kl 1600 til 1900. Med den pragtsommer vi havde, blev alle tematurene helt udsolgte, og weekendturene til Kalvehave rigtig godt belagt.

Tirsdagsmarkederne var et kapitel for dig selv, også på tirsdagene blev vi begunstiget af et forrygende godt vejr. På markedsdagene sejlede vi småture af 45 minutters varighed og alle ture var fuldt belagt, vi måtte endog flere tirsdage sejle en tur mere end planlagt, da der stadig var mange gæster der ønskede at få den oplevelse med, at sejle med vores gamle færge.

Vi afsluttede vores sejlsæson med sildemarkedet den 6. september. Usædvanlig mange mennesker havde fundet til Stege den dag, højst sandsynligt på grund af regentparrets besøg på øen. På færgen fik vi også royalt besøg. Prinsgemalen og undertegnede konverserede ved gangvejen, og for første gang i færgens historie var det samlede mandskab opstillet på dækket til en kongelig paradering.

Manglende uniformsreglement, og manglende eller yderst forskellig hovedbeklædning gjorde dog at vi ikke gennemførte jubelrulle, hvilket dog nok også havde krævet at Regenten var til stede.

De mange gæster vi sejlede med i hele sæsonen udtrykte alle begejstring for færgen MØN, og roste det store ulønnede arbejde som medlemmer og besætning udfører. Desværre var vi ikke dygtige nok til at udnytte den chance der bød sig med de mange passagerer, til at hverve nye støttemedlemmer. Dette råder vi bod på i år, idet vi har fået trykt en folder, der skal udleveres til alle enkeltpersoner eller familier, der kommer ombord.

På denne folder er der en direkte opfordring til at støtte færgen med medlemskab på kr. 150. årligt.

Som nævnt, det gode vejr og de mange rejsende, betød at vi for første gang i færgens sejlende historie, kom ud med en indtjening der var tilfredsstillende. Nu håber vi alle på en lige så god sommer i år, så vi kan opretholde den positive økonomi, og dermed sejle videre. Vi kan jo ikke søge fonde om tilskud til drift.

Den største opgave siden sidste generalforsamling var at få omkalfatret vogndækket, et arbejde der var kalkuleret til kr. 100.000. Vi ansøgte Fanefjord Sparekasses Fond om beløbet, og enten stod heldet eller lykken os bi, for vi fik hele beløbet bevilget. Arbejdet blev udført på Stege Værft henover vinteren og foråret, så i dag står dækket stort set som da det blev lagt i 2002. Igen måtte vi konstatere at det er svært at kalkulere arbejder på gamle damer, idet der viste sig et par uforudsete udgifter, så omkalfatringen blev en smule dyrere end beregnet, hvilket ikke faldt i god jord hos kasseren.

Igen i år har bestyrelsesmedlem og overfartsleder Henrik Marill Christiansen lagt sig i selen, og lægger puslespillet med den frivillige besætning, så vi kan leve op til vor målsætning med sommerens sejlplan. Ud over det store arbejde som Henrik udfører, skal der også lyde en stor tak til dem som tegner sig på bemandingslisten, for ikke at glemme arbejdsholdet, der trofast møder hver torsdag til den ugentlige arbejdsdag, med reparation og vedligehold af færgen.

Inden vor fartstilladelse kan fornys, skal vi gennem de obligatoriske syn fra Søfartsstyrelsen. Vi har allerede været gennem bundsynet, som vi bestod uden anmærkninger. Tilbage står udrustningssynet der omfatter brand, redning og navigationsudstyr, samt auditering af vores SMS-system og ISM håndbog. Igen i år vil vi bestræbe os for at bestå disse syn uden anmærkninger, idet vi så håber på at vi til næste år igen kan udføre en egenkontrol, der alt andet lige sparer os for nogle omkostninger.

Vi har i år skiftet smøreolie på vores motorer, et forbrug på knapt 200 liter, som vi har fået sponseret af Uno X Energi. CJC Filter i Svendborg sponserede vores store oliefilter, og igen i år har Hempelfonden, kvit og frit leveret al den maling vi bruger til vedligehold. En stor tak herfor. Uden disse donationer, og det gælder også alle andre sponsorer, kan vi ikke holde den gamle dame flydende.

Nu ser vi frem til en sommer, der gerne skal komme op på siden af sidste år, så vi kan gå det kommende år i møde, uden den angst, der altid ligger i, om vi nu kan skaffe midler til den fortsatte drift af vort historiske monument.

Når efteråret nærmer sig, har vi stadig et par projekter der melder sig. Det er vore nedgangskapper til salonerne under dæk. De er svært angrebne af tiden tand og trænger til fornyelse. Vi har et tilsagn fra Fiskeriets Aktionsgruppe, FAG, om midler til dette arbejde, men vi skal selv finansiere halvdelen, hvorfor vi igen skal spidse blyanten.

Det er dog ikke noget vi behøver at gå på værft for, så vi håber, at vi til jul ligger i Kulhavnen med juletræ og lys over top, så også vi bidrager til at lyse den mørke tid op.

Jeg vil sluttelig endnu engang komme med en stor tak til vores sponsorer, besætningsmedlemmer, bestyrelseskolleger, og det trofaste arbejdshold, med ønsket om en god sejlsæson 2014.

Bestyrelsen

Beretningen blev godkendt.

Ad: 3. Kasserer Peter Karll fremlagde det reviderede driftsregnskab for 2013 ( ligger på vor hjemmeside ) , der viser en egenkapital pr. 31 december 2013 på kr. 147.067,97 Driftsregnskabet blev godkendt.

Ad: 4. Der var ikke modtaget nogen forslag udefra.

Ad: 5. Kasserer Peter Karll fremlagde driftsbudget for 2014 ( ligger på vor hjemmeside ) på kr. 177.000.

Budgettet er lagt efter bedste skøn, udfra erfaring om antal passagerer og specialsejlads med foreninger og private.

Driftsbudgettet blev godkendt

Bestyrelsen foreslår kontingentet på kr. 150 fastholdt. Dette blev godkendt.

Ad:6. På valg er Karsten Sørensen (Modtager genvalg)

         På valg er Jørgen Grønborg (Modtager genvalg)

         På valg er Jesper Bisgaard (Modtager genvalg)

         De nævnte blev valgt.

         På valg er 1´suppleant John Nielsen. (Modtager genvalg)

         På valg er 2´suppleant Svend Darling. (modtager genvalg)

         De nævnte blev valgt.

Ad:7. På valg er regnskabskontrollant Knud Frederiksen. (Modtager genvalg)

         På valg er regnskabskontrollant William Arentved. (Modtager genvalg)

      

         På valg er regnskabssuppleant Keld Stolze. (Modtager genvalg)

         De nævnte blev valgt.

Ad:8. Jesper Bisgåaad efterlyste afløsning til at modtage tilmeldinger til   oplevelses og

           temature i de perioder han er på ferie. Færgen har investeret i en mobiltelefon der

           anvendes til dette.

           Henrik M. Christiansen har stort set styr på bemandingen, samt dokumentation for

           besætningen i henhold til Søfartsstyrelsens krav.

           Jesper Bisgaard nævnte, at den film der laves af Sigurd Bo Boysen om færgen MØN

           bliver færdig i næste uge, og kan ses på lokalkanalen TV Møn.

Her sluttede generalforsamlingen, og dirigenten Carl Ove Zachariassen takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden Karsten Sørensen takkede dirigenten for at føre os sikkert i havn, og han takkede forsamlingen for en konstruktiv dialog, der har givet bestyrelsen opbakning.

Bestyrelsen ønsker alle sponsorer og medlemmer en rigtig god sommer.

Karsten Sørensen                       Carl Ove Zachariassen                             Jørgen Grønborg

Formand                                     Dirigent                                                     Sekretær  

ror