Færgen Møn

Der blev afholdt generalforsamling i henhold til Foreningens vedtægter lørdag den 21. maj 2016.

Nedenfor følger referat og et par billeder kan ses under fanebladet "Billeder".

 

 
Logo160Foreningen Færgen MØN´s Venner 

www.faergenmon.dk

Nyhedsbrev maj 2016 samt referat af 14. ordinære generalforsamling.

Kære sponsorer og medlemmer.

Vi holdt den årlige generalforsamling lørdag den 21 maj 2016 i Møens Marineforening´s dejlige lokaler, da vi stadig var i klargøringsfasen og dækket på færgen ikke var brugbart. Der var mødt 20 medlemmer. 

Efter generalforsamlingen bød vi på en forfriskning, og der var god tid til en snak samt fremvisning af færgen.

Referat af 14.ordinære generalforsamling med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budgetforslag og fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7. Valg af regnskabskontrollanter og suppleanter.
8. Eventuelt

Ad: 1. Formanden Karsten Sørensen bød forsamlingen velkommen, og foreslog Carl Ove Zachariassen som dirigent og Jørgen Grønborg som referent. Begge blev valgt, og dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet gennem indbetalingskortene og på færgen MØN´shjemmeside

Ad:2. Formanden Karsten Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, som refereres nedenfor:

Bestyrelsens beretning 2016, Færgen Møn                                   Stege den 21. maj 2016

Velkommen til denne 14 generalforsamling og den 5 som sejlende skib i Foreningen Færgen MØN´s Venner.

Siden vores seneste generalforsamling er der løbet knapt så meget vand under kølen, som vi kunne ønske, det skyldtes sidste sommers dårlige vejr hvor vi måtte aflyse en del sejladser. Vi sejlede dog vores sædvanlige cykelsti i weekenderne, oplevelsesture, tirsdagsmarkeder, specielle charterture og afsluttede med sildemarkedet.

Vejret var den direkte årsag til en indtægtsnedgang på 15 %, der har bevirket at vi måtte se på omkostninger, især i dette forår, hvor vi nu har sejlet i 5 år og derfor skal igennem et skærpet syn fra Søfartsstyrelsen. Vi var klar over at der var mange omkostninger i forbindelse med dette udvidede syn, og vi søgte Fanefjord Sparekasses Fond om støtte til de specielle arbejder der skulle udføres under dette værftsophold, og vi fik heldigvis en flot donation på 42.000,- Kr.

I år håber vi på meget bedre vejr da vi allerede nu har mange bookninger, og for første gang i færgens nye liv, vil vi forlade vores hjemlige farvand, da vi er inviteret til Nakskov i en lille uge for at deltage i byens 750 års jubilæum, samt fejre at Nakskov Skibsværft ville være fyldt 100 år. Det skibsværft hvor vores gamle færge er bygget i 1923 som bygning nr. 18.

Hos Skibsbevaringsfonden har vi ansøgt om midler til reparation af dækket over de 2 sidehuse. Vi fik pengene bevilliget og arbejdet er blevet udført af Rødvig Skibsværft her i Stege Havn

Vi har i længere tid søgt efter en erstatningsjolle til afløsning af den gamle, der efterhånden var temmelig angrebet af tidens tand. Vi var så heldige at finde en i Rødvig, som passede perfekt i størrelsen og var i en særdeles god stand. Den er nu malet op, og er klar til montering på bagbords sidehus.

Et projekt som vores kan kun lade sig gøre med frivillig arbejdskraft, både til vedligehold og sejlads. Heldigvis har vi mange interesserede til begge dele, og takket være vores flagskipper Henrik M. Christiansen, der yder et fantastisk stykke arbejde med at få hele dette indviklede puslespil til at gå op, kan vi bemande færgen til sommerens sejladser, stor tak til Henrik.

Med overstået bundsyn venter nu udrustningssyn og auditering af vores ISM af Søfartsstyrelsen for at vores certifikater kan fornys. Vi føler os godt rustet til disse syn, der gerne skulle munde ud i at vi kan udføre en egenkontrol til næste år.

Igen i år har sponsorer og fonde troet på vort projekt og støttet os så vi kan sejle videre. En stor tak til Skibsbevaringsfonden, BAC Corrosion Control A/S, Hempel Fonden, Fanefjord Sparekasses Fond, UNO X Energi, World Fuel, Superbrugsen Lendemark, Borg Reklame, Viking Life- Saving Equipment A/S, Møns Bank og Samlermuseet Thorsvang.

Hvert år synes vi, at nu kan vi slappe af med hensyn til større reparationer, men som tidligere nævnt har vi et hængeparti fra Søfartsstyrelsen til næste dokning, så bestyrelsen arbejder fortrøstningsfuldt videre med at skaffe midler til at holde vores bevaringsværdige maritime klenodie sejlende.

Sluttelig vil jeg endnu engang takke sponsorer, fonde, besætning, arbejdshold, bestyrelse og færgevenner, for uden Jeres hjælp og velvilje kunne vores dejlige, lille gamle færge ikke eksistere, som et minde fra en svunden tid.

Karsten Sørensen                                                                                                                       Formand

Der blev spurgt til hvor mange medlemmer vi var, hvortil formanden svarede at vi pt. var ca. 230 medlemmer. Tallet svingede lidt, idet der altid faldt nogle fra når vi udsendte kontingent, og der kom ny til over sommeren, der gerne ville støtte vort arbejde.

Beretningen blev godkendt.

             

Ad: 3. Kasserer John Damgaard Steffensen var forhindret i at deltage, hvorfor regnskabskontrollant Peter Karll fremlagde det reviderede driftsregnskab for 2015 (ligger på vor hjemmeside ) , der viser en egenkapital pr. 31 december 2015 på kr.103.324,21

Driftsregnskabet blev godkendt.

Ad: 4. Der var ikke modtaget nogen forslag

Ad: 5. Regnskabskontrollant Peter Karll fremlagde driftsbudget for 2016ligger på vor hjemmeside ) på kr.206.000.Budgettet er lagt efter bedste skøn, udfra erfaring om antal passagerer og specialsejlads med foreninger og private.

Driftsbudgettet blev godkendt

Bestyrelsen foreslår kontingentet på kr. 150 fastholdt.

Dette blev godkendt.

Der var en kort snak om kontingentforhøjelse, men bestyrelsen er bange for, at der så vil falde alt for mange fra, hvis vi sætter kontingentet op. 

Der kom et forslag om at sælge et medlemskab sammen med billetten, eksempelvis kunne vi tage kr. 150 for billet og medlemskab, så havde vi dog tjent kr. 100 mere til vor slunkne kasse. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.

Ad:6. På valg er Jørgen Grønborg (Modtager genvalg)

       På valg er Karsten Sørensen (Modtager genvalg) 

         På valg er Jesper Bisgaard (Modtager genvalg)

          Ovennævnte blev valgt

          På valg er 1´suppleant John Nielsen. (Modtager ikke genvalg)

          Bestyrelsen foreslår Benny Nielsen

          På valg er 2´suppleant Svend Darling. (Modtager genvalg)

          Ovennævnte valgt 

Ad:7. På valg er regnskabskontrollant Peter Karll. ( Modtager genvalg)

        På valg er regnskabskontrollant William Arentved. (Modtager genvalg)

       

          På valg er regnskabssuppleant Keld Stolze. (Modtager genvalg)

         Ovennævnte blev valgt.

Ad:8

1. Bent Lund donerede et søkort over farvandet syd for Sjælland, sidst rettet i 1913, samt 2 bjergemærslys, der stammede fra færgen GUDRUN fra Bogø Stubbekøbing overfarten, og hans svoger Ras donerede en gammel ankerlanterne. Dette er genstande til vort kommende ”museum” i agtersalonen. Formanden takkede for donationen, effekterne vil blive forsvarligt opbevarede, og udstillet når vi får arrangeret salonen.
2. Vor flagskipper Henrik takkede vore frivillige for det engagement de lægger for dagen, både som sejlende og som reparatører.
3. Michael var glad for den modtagelse han havde fået som tilflytter og det kammeratskab og sammenhold han har oplevet på færgen.
4. Svend spurgte om vi har besætning nok, hertil kunne Henrik svare, at vi nu har en skipper mere, og forhåbentlig går den ansøgning om dispensation for yderligere 3 mand igennem som vi har inde hos Søfartsstyrelsen. Det ser rimeligt ud.
5. Kan vi via merchandising tjene penge til færgen ved at sælge huer og trøjer med Færgen MØN på. Formanden svarede at det var noget vi havde talt om, men med det oplag vi kan forvente at sælge, bliver det alt for dyrt i indkøb. Falder vi over det rigtige tilbud kan det tages op igen.
6. Michael nævnte at Sigurd´s gratis Sommerkatalog 2016 nu er på gaden, han opfordrede til at tage nogle ekstra i butikkerne og give dem til venner og bekendte. Der er en fin omtale af vort projekt med Færgen MØN.
7. Sluttelig gav Henrik en status for den kommende tid med hensyn til audits, stabilitetsberegning og slutsyn fra Søfartsstyrelsen, så vor fartstilladelse fornys for 1 år mere.     

Her sluttede generalforsamlingen, og dirigenten Carl Ove Zachariassen takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Formanden Karsten Sørensen takkede dirigenten for at føre os sikkert i havn, og han takkede forsamlingen for en konstruktiv dialog, der har givet bestyrelsen opbakning.

Bestyrelsen ønsker alle sponsorer og medlemmer en rigtig god sommer.

Karsten Sørensen                        Carl Ove Zachariassen                              Jørgen Grønborg

Formand                                      Dirigent                                                     Sekretær